Asociatia Clusterelor din Romania

logo

- CATALIZATOR AL PROCESELOR INOVATIVE!

Asociația Clusterelor din România

 

 1. Context

Michael Porter este considerat astăzi “Spiritus Rector” al politicii economice bazate pe dezvoltarea clusterelor şi cel care a formulat următoarea definiţie:„Clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, maşini şi servicii, sau furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind în aval către diverse canale de distribuţie şi clienţi şi lateral către producători de produse complementare şi către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input-uri comune. În sfârşit, unele clustere includ instituţii guvernamentale şi de alte tipuri – precum universităţi, agenţii de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesională şi patronate – ce asigură instruire specializată, educaţie, informaţie, cercetare şi suport tehnic. (Porter M. , 1998).

Practica economică a validat modelul cunoscut în literatura de specialitate drept „triple helix” ce reuneşte în cadrul unui cluster reprezentanţi ai:

-       întreprinderilor – reprezentând latura economică a clusterului;

-       universităţilor şi institutelor de cercetare – reprezentând furnizorii de soluţii inovative aplicabile nevoilor reale ale întreprinderilor din cluster;

-       autorităţilor publice locale, regionale etc.

 

In România, experienţa a arătat însă, că cei 3 parteneri naturali ai modelului „Triple helix” nu cooperează, mai mult decât atât aceştia nu se cunosc şi nu ajung să discute unul cu celalalt. Se simte nevoia adaptării modelului şi transformarea acestuia într-un model „Four clover“ – „Trifoi cu patru foi”, cel de al patrulea actor fiind reprezentat de organizaţii catalizator - firme de consultanţă specializate în domeniul transferului tehnologic şi al inovării, centre de transfer tehnologic etc.

Începând din anul 2008, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), Direcţia Generală de Politică Industrială a desfăşurat un amplu efort menit a identifica clusterele existente şi emergente din România. Aceasta s-a concretizat în principal în 4 mari acţiuni:

- elaborarea capitolului referitor la clustere din cadrul documentului de politică industrială, cu sprijinul Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ);

- Proiectul “Inov Cluster” (2008-2010), din cadrul Planului Sectorial de Cercetare-Dezvoltare, care a avut drept scop diseminarea conceptului de cluster inovativ în România şi a exemplelor de bună practică internaţională, precum şi stimularea operatorilor economici în vederea creării şi dezvoltării de clustere inovative prin realizarea de instrumente specifice (ghid, portal, servicii de consultanţă);

- Exerciţiul de “cluster mapping” desfăşurat de către MECMA cu sprijinul Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ);

- generarea potenţialilor poli de competitivitate: Direcţia Generală de Politică Industrială şi Competitivitate a accelerat procesul de generare a potenţialilor poli de competitivitate prin solicitarea de încheiere a unui acord de parteneriat care să dovedească cooperarea în cadrul clusterului. Modelul folosit a fost cel al „Pro Wood”, 21 clustere reuşind până în prezent să prezinte un document de parteneriat ce constituie o bază validă de pornire în evaluarea polilor de competitivitate la nivel naţional, deoarece identifică unul dintre cei mai importanţi vectori, cel al cooperării, precum şi exitenţa unor obiective comune, integrate la nivelul clusterului. 15 dintre acestea se regăsesc în noua Asociaţie a clusterelor din România, a cărei şedinţă oficială de constituire a avut loc la 1 iulie 2011.

La rândul ei, Autoritatea de Management POS CCE se află în procesul de elaborare a Ghidului solicitantului privitor la polii de competitivitate, aflându-se în faza de definitivare a ghidului şi a schemei de ajutor de stat. În cadrul acestui demers a fost realizată o nouă cartografiere a clusterelor din România, la nivelul lunii aprilie 2011, rezultând un nr. de 35 de clustere aflate în diverse stadii de dezvoltare. A fost de asemenea elaborat un sistem de indicatori de evaluare a performanţei economice a clusterelor existente precum şi a potenţialului diverselor sectoare industriale. Au fost identificate domeniile cu potenţial de constituire a unor poli de competitivitate: automotive, ICT, electrotehnică, agro-food, ind. lemnului.

 

 1. Obiectivele asociației

Pe 1 iulie a avut loc ședința de constituire a Asociației Clusterelor din România, printre membrii fondatori numărându- se 15 clustere și anume:

 1. Clusterul Textil ASTRICO NE, Piatra Neamț, reprezentat de Asociația ASTRICO
 2. Clusterul Textil „Tradiții – Manufactură – Viitor” SE, (Focșani), reprezentat de Asociația Tradiții Manufactură Viitor
 3. Clusterul Maritim SE; Constanța, reprezentat de Fundația Ronomar
 4. Clusterul „Innovative Building” București, reprezentat de IDS Architecture Construction SRL
 5. Clusterul Romanian Textile Concept București, reprezentat de Asociația Romanian Textile Concept
 6. Clusterul Agro Food București Ilfov, reprezentat de INMA
 7. Clusterul Electronic Elinclus București, reprezentat de Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice
 8. Clusterul ICT SV, reprezentat de ARIES Oltenia
 9. Clusterul Turistic SV, reprezentat de Asociația pentru Promovarea Turismului Mehedinți

10. Clusterul Agro Food Vest, reprezentat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad

11. Clusterul Renerg Centru, reprezentat de ADR Centru

12. Cllusterul Green Energy Covasna, reprezentat de Asociația Green Energy

13. Clusterul Agro Food Covasna, reprezentat de ASIMCOV

14. Clusterul Pro Wood Covasna, reprezentat de Asociatia KOFA

15. Clusterul Electrotehnic ETREC Centru, reprezentat de Asociatia Clusterului Regional Electrotehnic ASCRET Brașov.

Scopul asociaţiei constă în promovarea, relansarea şi dezvoltarea economică a României prin sustinerea creării, dezvoltări şi cooperării între clustere la nivel regional, naţional şi internaţional.

Obiectul de activitate al asociaţiei consta in:

-            informare: cu privire la reglementările legislative privitoare la activitatea clusterelor, surse şi posibilităţi de finanţare, evenimente etc

-            sprijin şi consultanţă pentru: înfiinţarea, dezvoltarea şi colaborarea intra şi inter-clustere prin formarea de retele etc

-            sustinerea intereselor membrilor la nivel naţional în relaţia cu organismele naţionale şi internaţionale (Guvernul României, Uniunea Europeană etc)

-            promovarea membrilor prin diverse mijloace şi la toate nivelurile (regional, naţional, internaţional) precum si sustinerea clusterelor in elaboarea strategiilor de branding si organizarea de evenimente de promovare nationale si internationale (targuri, expozitii,misiuni economice, conferinte etc)

-            monitorizarea şi evaluarea perfomanţelor clusterelor pe baza criteriilor stabilite de comun acord de către membri precum si

-            schimbul de bune practici nationale, regionale si internationale pentru elaborarea si implementarea unui Cod Etic și de Bune Practici la nivel national

-            cercetarea in domeniul specific clusterelor și elaborarea de diagnoze, prognoze, politici si strategii

-            Organizarea de cursuri, instruiri specifice

-            Participarea in diverse proiecte si parteneriate pentru atingerea scopului propus

-            Desfasurarea de activitati pentru acreditarea/certificarea clusterelor

 

Asociația rămâne deschisă aderării tuturor clusterelor din România. In acceptiunea Asociației, clusterul trebuie să conțină în mod obligatoriu:

-         Pilonul economic (Industrie şi/sau servicii): un număr semnificativ de întrepinderi din domeniul în care clusterul activează. Pe lângă acestea, clusterul poate include organizaţii reprezentând grupări de întrepinderi (asociaţii profesionale, etc...).

-       Pilonul Invăţământ – Cerecetare – Dezvoltare: universităţi, institute de cercetare (sau orice alte instituţii care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare)

-       Pilonul Autorităţi publice, la nivel naţional (Ministere etc), regional (ADR-uri, Consilii judeţene), local (Consilii locale, Primării, etc...).

 

Se consideră că este foarte util ca modelul clasic să fie completat cu organizaţii catalizator: entitati de transfer tehnologic şi inovare, camere de comerţ, firme de consultanţă, etc.

 

 1. Date despre activitatea economică a membrilor asociației

 

Activitatea Asociației Clusterelor din România se desfășoară pe 3 nivele :

Nivelul asociației, implicând activități de reprezentare și lobby, sprijin petru generarea clusterelor precum și pentru internaționalizarea acestora;

Nivelul instituțiilor ce asigură managementul clusterului, implicând activități de instruire și consultanță

Nivelul membrilor, în special IMM-uri implicând activități de susținerea a internaționaliyării acestora prin participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni economice; consultanță acordată pentru accesarea fondurilor publice de dezvoltare a activității IMM-urilor, consultanță în management.

In ceea ce privește activitatea de export a membrilor Asociației Clusterelor din România, referindu-ne la nivelele mai sus menționate, situația se prezintă astfel:

Nivelul membrilor Asociației Clusterelor din România

Din cei 20 membri fondatori, 16 sunt implicați direct în activitatea de export, reprezentând un procent de 80%.

Nivelul membrilor clusterelor.

 

Structura membrilor (295) este următoarea:

Tip

%

Mari întreprinderi

8,47

IMM

37,28

Asociații

11,86

Universități

11,86

Institute de cercetare

5,08

Autorități publice

7,62

Organizații catalizator

12,71

Altele

5,08

 

Dintre acești membri, 63,55% sunt implicați în activitatea de export.

Contact

Daniel Cosnita

Presedinte

T. 0722 312135

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.